Cơ cấu tổ chức

Đăng vào 16/02/2023

- Ban Giám đốc

1. Ngô Văn Ất -  Giám đốc 

2. Trần Văn Bích - Phó Giám đốc

- Các phòng chức năng

1. Phòng Tổ chức hành chính

2. Phòng Giáo dục - Hào nhập cộng đồng

3. Phòng Bảo vệ

4. Phòng Dạy nghề - Lao động sản xuất

5. Phòng Y tế phục hồi sức khoẻ